Select Page

Библиографија на Антоние Николовски

Библиографија на Антоние Николовски

Автор: Дарко Николовски

Патримониум.мк
Списание за културното наследство – споменици, реставрација, музеи –
Година 3, брoj 7-8 / 2010, стр. 12-22.

Издавач: Центар за културно и духовно наследство и Каламус, Скопје

 

(more…)