Select Page

Whose Revolution?

Whose Revolution?
two-day forum
Institute of social sciences and humanities (ISSH) – Skopje /
Kino Kultura, Skopje, May 5-6, 2017

(more…)

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти
врз перцепцијата на граѓаните на Скопје
за македонскиот идентитет

ИНСТИТУТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ И ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ ‐ СКОПЈЕ
Истражувачки тим:
Д-р Катерина Колозова, главен истражувач
Д-р Калина Лечевска, истражувач
М-р Викторија Боровска, истражувач
М-р Ана Блажева, истражувач

Дата на објавување: 30 јуни 2013

(more…)