Select Page

Транспарентност

Транспарентност
изложба
Владан Петрушевиќ и Надица Толевска
Уметничка галерија – Куманово (Изложбата ја организира ЗПРУ Кибер панк – Куманово во соработка со НУ Музеј од Куманово)
17-25.05.2017

Гарски

Гарски
самостојна изложба

Тане Атанасовски – Гарски

Уметничка галерија Куманово
Мај, 2003

Текст: Соња Абаџиева

(more…)

Гордана Даутовска

Гордана Даутовска
самостојна изложба / самостална изложба

Галерија Графички колектив, Белград / Галерија Графички колектив Београд
Ноември, 1998 / Новембар, 1998

Уметничка галерија Куманово
Декември 1998 / Децембар, 1998

(more…)

Илија Кочовски / Ilija Kocovski

Илија Кочовски / Ilija Kocovski
самостојна изложба/ solo exhibition

Ликовен салон, Титов Велес / Art Gallery Titov Veles
Уметничка галерија Куманово / Art Gallery Kumanovo
Уметничка галерија „Безистен” Штип / Art Gallery Bezisten, Stip
Уметничка галерија Скопје- Даут-пашин амам/ Art Gallery Skopje- Daut Pasin Hamam

1993

(more…)