Select Page

Изложба слика у Скопљу

Изложба слика у Скопљу

напис
автор: непознат
Скопски гласник, стр. 4
26. 10. 1940

[Информација за Втората скопска изложба (26. 10 – 10. 11. 1940), организирана од „Јефимија” во која излагале Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василије Поповиќ – Цицо, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Љубомир (Анѓелковиќ) Белогаски.]

Чајанка „Јефимије”

Чајанка „Јефимије”

напис

автор: непознат

Скопски гласник, Скопје; стр. 2;

01. 06, 1940

Изложба на слики и карикатури на академските сликари Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василе Поповиќ – Цицо и Никола Мартиноски

Изложба на слики и карикатури на академските сликари Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василе Поповиќ – Цицо и Никола Мартиноски

Во организација на Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија”

Свечена сала на Офицерскиот дом, Скопје
12-26 мај 1940
[каталог]

Три наша позоришна сликара

Три наша позоришна сликара

напис
автор: непознат

Позоришни лист, бр. 7, Скопје, стр. 12-14
1939

Василие Поповиќ Цицо, Томо Владимирски и Никола Мартиноски

страна 1 од 212