Select Page

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски

Кон монографијата „Никола Мартиноски до 1945“ (издание на Националната галерија на Македонија; автор: д-р Кирил Пенушлиски)
Автор: не е наведен
sdk.mk
6 мај 2017

(more…)

Уметнички живот: Градот Скопје и формирањето граѓанска класа во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941 год.) – од етнолошки аспект

Уметнички живот
(извадок од монографијата „Градот Скопје и формирањето граѓанска класа во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941 год.) – од етнолошки аспект“)

Автори: Алла Качева, Славица Христова, Татјана Ѓорѓиовска
Издавач: Музеј на град Скопје, 2002

(more…)

Изложба слика у Скопљу

Изложба слика у Скопљу

напис
автор: непознат
Скопски гласник, стр. 4
26. 10. 1940

[Информација за Втората скопска изложба (26. 10 – 10. 11. 1940), организирана од „Јефимија” во која излагале Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василије Поповиќ – Цицо, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Љубомир (Анѓелковиќ) Белогаски.]

Чајанка „Јефимије”

Чајанка „Јефимије”

напис

автор: непознат

Скопски гласник, Скопје; стр. 2;

01. 06, 1940

Изложба на слики и карикатури на академските сликари Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василе Поповиќ – Цицо и Никола Мартиноски

Изложба на слики и карикатури на академските сликари Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василе Поповиќ – Цицо и Никола Мартиноски

Во организација на Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија”

Свечена сала на Офицерскиот дом, Скопје
12-26 мај 1940
[каталог]