Select Page

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016

ПАТЕМ 2013-2016 / ByTheWay 2013-2016
Партиципативен уметнички проект (публикација) / Participatory artistic project (publication)

ПАТЕМ – Друштво со ограничена одговорност: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ByTheWay – Limited Liability Company: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski and Stanko Pavleski

2017

(more…)

АНП 6 / ПатемАрт 2

АНП 6 / ПатемАрт 2
видео документација (колонија/колективен проект)

Езерани, Брајчино (Преспа)
27.10.2013

Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески

(more…)

АНП 6 / ПатемАрт 1

АНП 6 / ПатемАрт 1
видео документација (колонија/колективен проект)

с. Глобочица, Струга
Септември 2013

Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески, Љубомир Милошески, Марија Џунова

(more…)